Schindler Stahl Heiser AS
Forsiden
Om oss
Kontakt oss
English
Vedlikehold
Produkter
Kvalitetsystem
Jobbe for oss
Logg inn
Velkommen til Schindler Stahl Heiser

Siden 1957 har vi installert i overkant av 4000 heiser i Norge, både landbaserte heiser, skips- og ferge heiser og på oljeplatformer i nordsjøen.

På disse sidene vil du finne mer informasjon om selskapet, våre produkter og tjenester samt andre aktuelle forhold.

Aktuelt

- Tips til driftsansvarlig for heis Les mer

- Stahl har levert heisene til Nesttunvannet  Les mer

- Stahl har levert heisene til Behind Living  Les mer

- Schindler flyr med solceller Les mer

 
 
Utviklet av Bysant AS
  [Du står her: Kvalitetsystem/ISO9001 - System]

ISO9001 - prosess system

Realisering av produkter og tjenester framgår av våre prosess diagrammer.

Organisasjonens hovedprosesser og delprosesser er identifisert og illustrert i prosess diagram.  Med utgangspunkt i KUNDEBEHOV er det utarbeidet 6 hovedprosesser samt ledelses- og støtteprosesser som totalt sett skal sørge for at våre anstrengelser resulterer i FORNØYDE KUNDER.

Ansvarlige prosesseiere for de ulike prosessene er definert.

Grensesnittene mellom prosessene framgår av prosess diagrammene og nødvendige målepunkt for å overvåke kvaliteten i prosessene er etablert.
 

Leveransene fra Stahl er hovedsakelig prosjektstyrt og prosjektlederfunksjonen har et overordnet ansvar for å koordinere aktivitetene i de forskjellige prosessene gjennom prosjektet.

Stahl har etablert prosedyrer som beskriver identifisering, godkjenning og kontroll med dokumenter.

Vi har etablert en prosedyre for å sikre kontroll som er nødvendig med tanke på identifisering, lagring, beskyttelse med mer av registreringer.
  

Ledelsen i selskapet har det overordnede fokus på styringssystemet og fastsetter målsetninger og derav forbedringer for driften.   Ledelsen gjennomgår styringssystemet med regulerte mellomrom for å ivareta dette. 

Med vår type drift er den menneskelige ressurs av største betydning for å få tilfredse kunder, og det legges derfor fokus på medarbeider- samtaler, opplæring og forbedringer som er relatert til  de ansattes miljø, ytelse og trivsel.

Det er utarbeidet en generell oversikt over den enkeltes kvalifikasjoner basert på krav i forhold til arbeidsoppgaver.

Det er også lagt vekt på å tydeliggjøre prosessenes ansvarsområder og hvor de enkelte prosessene starter og slutter.

Schindler Stahl Heiser AS leverer både egen utviklede produkter og standardprodukter.  Tilvirkningen av deler utføres hos godkjente leverandører og Stahl er i hovedsak selv ansvarlig for montasje av produktene.

Realisering av produkterm og tjenester framgår av våre prosess diagram.

Noen målepunkt er faste, mens andre målepunkt iverksettes for kortere tidsintervall for å kartlegge en situasjon, og basert på dette beslutte om det er behov for å iverksette tiltak.  De målepunkt som er aktuelle på et gitt tidspunkt vil framgå av vårt styringssystem.

Kundetilbakemeldinger, interne revisjoner, avvik, korrigerende tiltak, forebyggende tiltak, målinger med flere danner grunnlag for våre forbedringstiltak. Alle disse områdene behandles løpende i ledergruppen og ved ledelsens gjennomgang.